2024: Họp mặt 17/3, nhóm chuyên trách Quận Đoàn thời Lê Nhựt Tân

Tíc tắc, tíc tắc, … Thời gian không chờ đợi chúng ta, nên được gặp nhau, cùng ngồi bên nhau là quý lắm lắm… Cùng kể nhau nghe chuyện của hồi xưa, hơn 30 năm về trước khi còn làm việc cùng cơ quan Đoàn TN quận 11.
Cảm ơn cựu Bí Quận Đoàn 11 (1988 – 1992) đã chủ xị! Cảm ơn chúng ta đã cùng có mặt, cùng ngồi bên nhau kể chuyện “Hồi xưa …”

PT Nghĩa

Bình luận