Danh sách Ban Chấp hành Quận Đoàn 11 các thời kỳ

GIAI ĐOẠN TIẾP QUẢN: Đồng Chí Nguyễn Văn Phúc (Út Tâm)

NHIỆM KỲ I (1975 – 1980)
1) Đ/c Nguyễn Kiến Quốc (Năm Hùng), Bí thư Quận Đoàn 11 (đã mất)
2) Đ/c Phan Thế Hoàng (Tám Nghĩa), Bí thư Quận Đoàn 11 (đã mất)
3) Đ/c Nguyễn Văn Phúc (Út Tâm), Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Huỳnh Văn Y (Ba Thiện), Phó Bí thư Quận Đoàn 11
5) Đ/c Phan Thanh Khiết, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
6) Đ/c Lê Văn Quýt (Tư Tiến), Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Nguyễn Thị Phi Vân (Tư Hiếu), Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Võ Thành Danh, Ủy viên Thường vụ.
9) Đ/c Hà Văn Dũng (9 Thuận)

NHIỆM KỲ II (1980 – 1983)
1) Đ/c Ngô Tấn Quân (Chín Giang), Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Nguyễn Quý Cáp (Năm Hiền), Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Nguyễn Thị Huệ, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt, Ủy viên Thường vụ (đã mất)
5) Đ/c Tô Thị Kim Hoa, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Hồ Văn Be, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Vương Văn Trung, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Thường vụ

NHIỆM KỲ III (1983 – 1986)
1) Đ/c Hồ Quốc Việt, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Nguyễn Thị Huệ, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn, Ủy viên Thường vụ
5) Đ/c Văn Tài Ba, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Phạm Thị Nghĩa, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Ngô Bích Quân, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Lưu Phụng Trân, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Nguyễn Minh Hưng, Ủy viên Thường vụ
10) Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Thường vụ
11) Đ/c Trần Phương Tín, Ủy viên Thường vụ
12) Đ/c Huỳnh Văn Chương, Ủy viên Thường vụ

NHIỆM KỲ IV (1986 – 1988)
1) Đ/c Nguyễn Thị Huệ, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Văn Tài Ba, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Phạm Thị Nghĩa, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Nguyễn Hoàng Năng, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
5) Đ/c Lưu Phụng Trân, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Lưu Văn Giàu, Ủy viên Thường vụ (đã mất)
7) Đ/c Hồ Thời, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Trần Tấn Lực, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Lữ Ngọc Đồng, Ủy viên Thường vụ
10)Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương, Ủy viên Thường vụ
11)Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Thường vụ
12)Đ/c Lê Trung Nghĩa, Ủy viên
13)Đ/c Nguyễn Như Anh, Ủy viên
14)Đ/c Huỳnh Đăng Linh, Ủy viên

NHIỆM KỲ V (1988 – 1990)
1) Đ/c Lê Nhựt Tân, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Phạm Thị Nghĩa, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Nguyễn Văn Ngỡi, Phó Bí thư Quận Đoàn 11, CT Hội LHTN VN Q11
5) Đ/c Lưu Văn Giàu, Ủy viên Thường vụ (đã mất)
6) Đ/c Phan Ngọc Châu, Ủy viên Thường vụ Thường vụ
7) Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương
8) Đ/c Lê Trung Nghĩa, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Phan Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ
10)Đ/c Huỳnh Đăng Linh, Ủy viên
11) Đ/c Nguyễn Như Anh, Ủy viên BCH

NHIỆM KỲ VI (1990 – 1992)
1) Đ/c Lê Nhựt Tân, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Phạm Thị Nghĩa, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Phan Minh Hoàng, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư, CT Hội LHTN VN Q11
5) Đ/c Lưu Văn Giàu, Ủy viên Thường vụ (đã mất)
6) Đ/c Diệp Tú Khanh, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Phan Văn Thanh Cần, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Thường vụ
10) Đ/c Nguyễn Như Anh, Ủy viên BCH

NHIỆM KỲ VII (1992 – 1996)
1) Đ/c Huỳnh Đăng Linh, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Phan Minh Hoàng, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Lê Trung Nghĩa, Ủy viên Thường vụ
5) Đ/c Diệp Tú Khanh, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Nguyễn Như Anh, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Phan Văn Thanh Cần, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Nguyễn Tăng Minh, Ủy viên Thường vụ

NHIỆM KỲ VIII (1996 – 2000)
1) Đ/c Nguyễn Tăng Minh, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Lê Trung Nghĩa, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Nguyễn Như Anh, Phó Bí thư Quận Đoàn 11, CT Hội LHTN VN Q11
4) Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng, Ủy viên Thường vụ
5) Đ/c Phạm Thị Minh Thư, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Trần Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ, PCT Hội LHTN VN Q11
7) Đ/c Dương Vĩnh Sanh, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Hà Quang Phát, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân, Ủy viên Thường vụ
10)Đ/c Phan Văn Thanh Cần, Ủy viên
11)Đ/c Trần Khắc Huy, Ủy viên
12)Đ/c Nguyễn Thanh Lương, Ủy viên
13)Đ/c Bùi Đình Quang, Ủy viên
14)Đ/c Nguyễn Thị Như Thảo, Ủy viên
15)Đ/c Thân Thị Thu Thảo, Ủy viên
16)Đ/c Nguyễn Thị Điều, Ủy viên
17)Đ/c Liêu Thị Liên, Ủy viên
18)Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan, Ủy viên
19)Đ/c Văn Nhật Phương, Ủy viên
20)Đ/c Lương Anh Tài, Ủy viên
21)Đ/c Trương Thị Ngọc Yến, Ủy viên

NHIỆM KỲ IX (2000 – 2005), KÉO DÀI NHIỆM KỲ ĐẾN 2007
1) Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Huỳnh Kim Tuấn, Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Quận Đoàn 11
5) Đ/c Lê Tấn Trang, Phó Bí thư Quận Đoàn 11 (đã mất)
6) Đ/c Quách Thị Liên Hai, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
7) Đ/c Nguyễn Viết Đại, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
8) Đ/c Trần Tiến Dũng, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Hà Quang Phát, Ủy viên Thường vụ
10) Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân, Ủy viên Thường vụ
11) Đ/c Thái Thiện Tứ Linh, Ủy viên Thường vụ
12) Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ
13) Đ/c Châu Kiến Quang, Ủy viên Thường vụ
14) Đ/c Hoàng Thị Mạnh Kha, Ủy viên
15) Đ/c Trần Hải Quân, Ủy viên

NHIỆM KỲ X (2007 – 2012)
1) Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Võ Quốc Bảo, Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Trần Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
5) Đ/c Lại Thị Kim Chi, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Trần Hải Quân, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Phùng Thái Quang, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Cao Hoàng Khương, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Huỳnh Thị Thanh Thảo, Ủy viên Thường vụ
10) Đ/c Lê Nguyễn Hoàng Tân, Ủy viên Thường vụ
11) Đ/c Đỗ Phan Như Nguyệt, Ủy viên Thường vụ
12) Đ/c Lương Phương Quân, Ủy viên Thường vụ
13) Đ/c Lê Thị Kim Lan, Ủy viên Thường vụ
14) Đ/c Bùi Trần Lộc, Ủy viên Thường vụ
15) Đ/c Lê Thị Thanh Dung, Ủy viên Thường vụ

NHIỆM KỲ XI (2012 – 2017)
1) Đ/c Võ Quốc Bảo, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Võ Duy Linh, Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Đỗ Phan Như Nguyệt, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Văn Cập Tài, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
5) Đ/c Lương Phương Quân, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Lê Thị Kim Lan, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Bùi Trần Lộc, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Lê Thị Thanh Dung, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Lương Hữu Nghĩa, Ủy viên Thường vụ
10) Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang, Ủy viên Thường vụ
11) Đ/c Phạm Hiếu Lợi, Ủy viên Thường vụ
12) Đ/c Nguyễn Huỳnh Hồng Hà, Ủy viên Thường vụ
13) Đ/c Đặng Hiếu, Ủy viên Thường vụ

NHIỆM KỲ XII (2017 – 2022)
1) Đ/c Đỗ Phan Như Nguyệt, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang, Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Nguyễn Minh Tùng, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Đặng Hiếu, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
5) Đ/c Dương Nguyễn Thùy Trang, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
6) Đ/c Phạm Hiếu Lợi, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Nguyễn Huỳnh Hồng Hà, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Lý Thành Trung, Ủy viên Thường vụ
9) Đ/c Vũ Thị Ngọc Thủy, Ủy viên Thường vụ
10)Đ/c Phạm Anh Thư, Ủy viên Thường vụ
11)Đ/c Vũ Thị Ngọc Thuỷ, Ủy viên Ban Chấp hành

NHIỆM KỲ XIII (2022 – 2027)
1) Đ/c Đặng Hiếu, Bí thư Quận Đoàn 11
2) Đ/c Dương Nguyễn Thùy Trang, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
3) Đ/c Vũ thị Ngọc Thủy, Phó Bí thư Quận Đoàn 11
4) Đ/c Võ Hữu Ngợi, Ủy viên Thường vụ
5) Đ/c La Thể Thanh Vy, Ủy viên Thường vụ
6) Đ/c Nguyễn Lâm Trân, Ủy viên Thường vụ
7) Đ/c Phạm Anh Thư, Ủy viên Thường vụ
8) Đ/c Đỗ Quỳnh Hương, ủy viên
9) Đ/c Trương Thị Thùy Linh, ủy viên
10)Đ/c Huỳnh An Ninh, ủy viên
11)Đ/c Nguyễn Trung Vĩnh, ủy viên
12)Đ/c Trần Đức Bội, ủy viên
13)Đ/c Nguyễn Thanh Hiền, ủy viên
14)Đ/c Huỳnh Trần Duy Khang, ủy viên
15)Đ/c Phan Minh Nhật, ủy viên
16)Đ/c Tăng Văn Phục, ủy viên
17)Đ/c Nguyễn Đình Thế, ủy viên
18)Đ/c Lê Văn Thuận, ủy viên
19)Đ/c Nguyễn Trường Tin, ủy viên
20)Đ/c Dương Thanh Tùng, ủy viên
21)Đ/c Lê Dương Trí, ủy viên
22)Đ/c Võ Thi Đài, ủy viên
23)Đ/c Lưu Tấn Đạt, ủy viên
24)Đ/c Đinh Ngọc Thuận, ủy viên
25)Đ/c Đỗ Thị Quỳnh Như, ủy viên
26)Đ/c Trần Anh Khoa, ủy viên
27)Đ/c Lưu Hoàng Phúc, ủy viên
28)Đ/c Bùi Công Thành, ủy viên
29)Đ/c Trần Quang Khải, ủy viên.