Anh Vũ Văn Hòa, Nguyên Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN

Liên lạc FB.