Chị Huỳnh Kim Đảnh, cựu Chánh Văn phòng Quận Đoàn 11

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN