Anh Nguyễn Minh Triết, cựu Phó Bí thư Quận Đoàn 11

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

1982- 10/1988: Phó bí thư Đoàn Phường 17, Q11 – Quyền Bí thư.
Học viên Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ.
4/1988: Bí thư Đoàn P.2, Q.11.
11/1988- 10/1989: UVBCH Quận Đoàn-cán bộ Quận Đoàn 11.
10/1989- 8/1994: UVBTV – Trưởng ban CNVC, Trưởng ban Tổ chức Quận Đoàn 11.
9/1994- 7/1996: Phó Bí thư Quận Đoàn – Trưởng ban Tổ chức Quận Đoàn 11.