Chị Nguyễn Tuyết Nhung, cựu Trợ lý Thanh niên trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN

Trợ lý Thanh niên Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q11
Trợ lý Thanh niên Trường Nguyễn Hiền, Q11

Liên lạc FB.