Anh Nguyễn Văn Kiệt, cựu cán bộ Ban ANQP Quận Đoàn 11

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN