Chị Thái Thị Anh Ngọc, cựu cán bộ tổ chức Quận Đoàn 11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN

1986: Cán bộ Ban Tổ chức Quận Đoàn 11