Chị Đặng Hồng Linh, nguyên Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM

Phụ trách Đoàn TNCS HCM Quận 11, từ năm __ đến năm __