Anh Dương Thành Truyền, nguyên Phó Bí Thư Thành Đoàn TP.HCM

Phụ trách Đoàn TNCS HCM Quận 11, từ năm __ đến năm __