Chị Nguyễn Thùy Hạnh Thảo, cựu cán bộ VP Giao dịch GTVL Q11

Cán bộ Văn phòng Giao dịch Giới thiệu việc làm Quận Đoàn 11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN