Chị Văn Trung Thu, cựu Cán bộ Quận Đoàn 11

QUÁ TRÌNH THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN / ĐỘI