2021: Ra mắt Webside Cựu Cán bộ Đoàn Quận 11, HCM

Trân trọng cảm ơn
Các anh chị đương chức
Các bạn cựu cán bộ Đoàn
Các em đương thời
đã tham gia tim kiếm, sưu tập
giới thiệu, góp sức hình thành
webside Cựu Cán bộ Đoàn Quận 11.

Bình luận