Ban Biên tập Website Cựu Cán bộ Đoàn Q11

Ngày ra mắt trang webside: 15/5/2021

  1. Lê Nhựt Tân
  2. Phạm Thị Nghĩa
  3. Nguyễn Tăng Minh
  4. Lê Trung Nghĩa
  5. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bình luận