Anh Phan Thành Long, cựu cán bộ Ban ANQP Quận Đoàn 11

CHỨC VỤ ĐOÀN CAO NHẤT

Cán bộ Quận Đoàn 11.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

Cán bộ ban ANQP-ĐBDC; kế toán trưởng cơ quan Quận đoàn.