Câu lạc bộ Cán bộ Đoàn Q11 ngày ấy!

Ảnh từ Phạm Thị Nghĩa.

BAN LIÊN LẠC CỰU CÁN BỘ ĐOÀN QUẬN 11
BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 11

Bình luận